מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית עבור התקנת משחקיות- מועד נוסף

מכרז סגור

קול קורא להגשת הצעות עבור התקנת משחקיות- מועד נוסף

אייקון תאריך תאריך פרסום: 03.07.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.09.2019 #
03.07.2019

​​​​​​​​​​​​​​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום נוסף לקול קורא לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות בהתקנת משחקיות בתחומן, בתקצוב המשרד.

2. הקול הקורא מיועד אך ורק לרשויות מקומיות בתחומי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית (רשויות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית) לרשויות מקומיות אשר בשטחן יש לפחות 400 ילדים בגילאים 0-9, בהתאם  לנתוני הלמ"ס העדכניים.

3. הקול קורא הינו לשנת 2019 ומתייחס להתקנת משחקיות חדשות בלבד. רשויות מקומיות המעוניינות בהתקנת משחקיות בתקצוב המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה.

4. המשרד התקשר חוזית עם חברת "ש.ת פעלטון" בע"מ (להלן: "החברה") אשר זכתה במכרז פומבי לנושא שפרסם המשרד (3 דגמים שונים). הרשויות המקומיות תעבודנה ישירות מול החברה שתספק ותתקין את המשחקייה במבנה שתקצה הרשות לשם כך, ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול הקורא. התשלומים יבוצעו ישירות על ידי המשרד לחברה. הרשות המקומית אינה נדרשת להשתתף בהוצאות רכישת והתקנת המתקנים. המשרד ייקבע את מספר המתחמים ודגם המשחקיות שיותקנו בכל רשות מקומית.

5. הרשות המקומית תידרש להעמיד, לטובת המשחקייה, מבנה בבעלותה לרבות מתוקף הסכם/ חוזה חכירה, באתר התואם את ייעודי הקרקע. יתר התנאים וכל הדרישות להקמת משחקייה במסגרת הקול הקורא מפורטים במסמכי הקול הקורא.

6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 28.7.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: meravo@png.gov.il תחת הכותרת "קול קורא להקמת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל ובפריפריה החברתית- מועד נוסף". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

7. המועד האחרון להגשת הצעות הינו 8.9.2019 בשעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יירשם שם הרשות המגישה ו"קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית עבור התקנת משחקיות- מועד נוסף". המעטפה תוגש בתיבה ייעודית שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ברחוב שאול המלך 8 (קומה 13) בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ולמצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. בקשות שיוגשו באיחור תפסלנה על הסף.

8. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא, על פי הנוסח המחייב הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים לרבות תנאי הסף, המפורסם באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

9. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות. ​​​​