מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי 03/2018 - לקבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז לקבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון

אייקון תאריך תאריך פרסום: 03.05.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 19.07.2018 03/2018#
03.05.2018

דחיית המועד האחרון לקבלת הצעות למכרז לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 

1 .         בהמשך לפרסום מיום 04.06.2018, כ"א סיוון התשע"ח, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") ובעקבות קבלת פנייה, החליטה ועדת המכרזים לערוך שינויים בתנאי הסף ובאמות המידה במכרז.

2 .         מסמכי המכרז המתוקנים מפורסמים באתר המשרד בכתובת: www.negev-galil.gov.il ובאתר מנהל הרכש הממשלתי.

3.          המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוארך ונקבע ליום 02.07.2018 בשעה 14:00.

4.          המועד האחרון להגשת הצעות הוארך ונקבע ליום 19.07.2018  בשעה 14:00. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: קומה 13 שדרות שאול המלך 8, תל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות - לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

5.          אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

6.         בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.​

7.         מציע אשר הגיש הצעה לתיבת המכרזים בטרם פרסום זה והוא מעוניין להגיש הצעה מתוקנת – רשאי להגיש את ההצעה המתוקנת לתיבת המכרזים במסגרת המועד המוארך תוך ציון בצורה מפורשת כי יש להתייחס להצעה המתוקנת בלבד.