מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול, תכנון, אספקה, התקנה, בקרה ושירות של מתקני תאורת רחוב חסכוניים מסוג LED ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול, תכנון, אספקה, התקנה, בקרה ושירות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.10.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 24.11.2019 16/2019#
02.10.2019
עקב המצב הביטחוני הוארך מועד ההגשה ליום ראשון ה- 24.11.19 בשעה 14:00, על מנת לאפשר לכלל המציעים אפשרות שוויונית לצורך התמודדות במכרז.
כמו כן, נבקש לחדד את המענה על שאלה מס' 86 בשאלות ההבהרה:
התפוקה האורית נדרשת לתת מענה לתאורת הרחוב בהתאם להגדרות התקן הישראלי 13201.
כך, רשאי מציע להציע גופי תאורה עם הספק כ-W50 עד כ-W160 ובתנאי שעוצמת התאורה המופקת בפועל עומדת בדרישות התקן כאמור בהתאם למקטע רחוב מסוים (ראו עדכון בסעיף 4.2.2 בעמ' 105 למסמכי המכרז).
לצורך ההמחשה, ניתן להציע:
- גוף תאורה בעל כ- W50 בעל טווח תפוקה אורית של 4,000 – 5,000 לומן.
- גוף תאורה בעל כ- W110 בעל טווח תפוקה אורית של 8,800 – 11,000 לומן.
- גוף תאורה בעל כ- W160 בעל טווח תפוקה אורית של 12,800 – 16,000 לומן.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 2019 ו-2020. המשרד קיבל החלטה לקדם תוכנית בשם "פריפריה חכמה", במסגרתה יינתן סיוע ותקציב לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, להתחיל בתהליך עבודה רב שנתי מסודר להיחשף לתחום ה"ערים החכמות" ולקדם תפישה זו בתחומן, מתוך כוונה ומטרה שרשויות אלה יהפכו בעתיד ל"ערים חכמות" על מנת לשפר את השירות לתושבים, להתייעל, לחסוך במשאבים ולייצר מקורות הכנסה חדשים. מכרז זה מהווה מכרז אחד מבין סדרה של מכרזים בנושא.

1.       מהות ההתקשרות:

שירותים של ניהול, תכנון, אספקה, התקנה, בקרה ושירות למתקני תאורת רחוב חסכוניים מסוג LED ועיקרו הוא התקנת מתקני תאורת רחוב חסכניים מסוג LED בעמודי תאורה קיימים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

2.       תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות עם הזוכה לביצוע העבודות תהיה לשנתיים החל ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.

3.       תמצית תנאי הסף:

א.       על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 3 פרויקטים אשר הוקמו על ידו במהלך שלוש שנים לפחות בין השנים 2014 – 2019.

ב.       המציע יעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בין השנים 2014 – 2019 בניהול של 2 פרויקטים נשוא המכרז.

ג.        המציע מעסיק לפחות 3 טכנאים המוסמכים לעבודה כקבלני חשמל לעבודה בגובה.

ד.       המציע מעסיק מתכנן תאורת רחוב בעל ניסיון מוכח של 3 שנים בין השנים 2014 – 2019 בתכנון מערכות תאורת רחוב עבור 2 רשויות מקומיות.

ה.       המציע נדרש לעמוד בכל תנאי המפרט הטכני, תנאי השירות והאחריות. המציע יצרף להצעתו את המפרט הטכני המלא של המערכת המוצעת על ידו, על מנת שתיבחן התאמתה לדרישות המפורטות במכרז.

4.       אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז.

5.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 31.10.19 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: natalym@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

6.       המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 24.11.19​ בשעה 14:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול, תכנון, אספקה, התקנה, בקרה ושירות של מתקני תאורת רחוב חסכוניים מסוג LED ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

7.       אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

8.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.​