מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות בנגב ובגליל 2020

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות בנגב ובגליל 2020

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.10.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.11.2019 #
02.10.2019

מספר הקול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות האזוריות 2020 הינו 11139 לצורך העלאת הבקשה והטפסים לפורטל התמיכות במרכבה,​​​​​​​ ניתן להגיש את הבקשות גם באמצעות דוא"ל: TomerSa@png.gov.il  

​1.  המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות תקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות בנגב ובגליל לשנת 2020 (  להלן " הקול הקורא ).

2.    הקול הקורא מיועד לרשויות מקומיות (ערים ומועצות מקומיות) בנגב ובגליל ומטרתו לתמוך בפעילות מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות בנגב ובגליל ולחזק את תחומי הליבה: פיתוח קריירה, פיתוח קהילה ולמקם את נושא הצעירים בסדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי.

3.    מרכזי הצעירים, המיועדים לצעירים בגילאים 18-40 מעניקים מענה כולל ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים בהם הם חיים, הוקמו במטרה לקדם את השתלבות הצעירים בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי יישובי הנגב והגליל בפרט ובמטרה להוביל למימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר וצעיר.

 

4.      עיקרי תנאי הסף:

                     א.         על מרכז הצעירים בגינו מוגשת הבקשה להימצא באחת הרשויות בנגב או בגליל.

                     ב.         העמדת מבנה מותאם.

                      ג.          מרכז הצעירים פעל במשך שמונת החודשים האחרונים של שנת 2019, כולל מנהל מרכז צעירים המועסק בלפחות 50% משרה.

                     ד.         מרכז הצעירים עסק בשנת 2019 בתחומי פיתוח קהילה ופיתוח קריירה.

                     ה.         מרכז הצעירים פעל בשיתוף עם גופים נוספים הפועלים למען צעירים.

                      ו.          הפעלת מרכז הצעירים תעשה באמצעות הרשות המקומית, או באמצעות גופים עירוניים.

 

5.    מסמכי הקול קורא המלאים והמחייבים, המסמכים הנלווים, פירוט תנאי הסף ויתר התנאים ויתר אמות המידה לבחירת הזוכים מפורטים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת:  www.negev-galil.gov.il

 

6.  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 30.10.2019 בשעה 12:00. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: tomersa@png.gov.il  תחת הכותרת "קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות נגב וגליל 2020". התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.  

7.  המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 20.11.2019 בשעה 15:00. הבקשות  על צורפותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד באמצעות מערכת המרכב"ה, ניתן להגיש את הבקשות גם באמצעות דוא"ל: TomerSa@png.gov.il  

8.  המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את הקול הקורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא.

9.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול הקורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול הקורא והטפסים הנלווים לו גוברות.