מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 23/19 להפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום, ברשויות מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 23/19 להפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.10.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.11.2019 #
02.10.2019

​​​המשרד מבקש לעדכן כי בשל המצב הביטחוני נדחה מועד ההגשה עד ליום רביעי ה-20.11.2019 בשעה 13:00

​1.     המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז להפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום, ברשויות מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל. מטרת התכנית להצמיח צעירים מתוך קהילת בני המקום בפריפריה החברתית והגאוגרפית, אשר ייזמו ויובילו פעילות למען חיזוק החוסן הקהילתי. 

2.      מהות ההתקשרות: בחירת ספקים אשר יפעילו תכנית לחיזוק ופיתוח מנהיגות צעירה מקומית על ידי הפעלת תכנית למנהיגות קהילתית המתבססת על צעירים בגילאי 18-40 בני מקום ביישובי הפריפריה, הנגב והגליל. במסגרתה יעברו קורס מנהיגות חד שנתי, יפעילו מיזמים ואירועי שיא למען הקהילה.

3.      תקופת ההתקשרות: הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש (3) שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.

4.      עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע:

4.1.  המציע בעל ותק של שנתיים (2 שנים) לפחות בהפעלת תכנית מנהיגות חברתית בין השנים 2019-2014.

4.2. המציע בעל ניסיון בביצוע תכנית מנהיגות חברתית אשר פעלה לכל הפחות פעמיים בין השנים 2019-2014. כל תכנית נדרשת לעמוד בתנאי הסף הבאים במצטבר:

                                 א.         "תכנית מנהיגות חברתית" התכנית עסקה בין היתר בפיתוח מנהיגות חברתית, פיתוח אישי של המשתתף, פיתוח וחיזוק יכולות מנהיגות, הובלת שינוי והמשתתפים בה ייזמו פרויקטים קהילתיים​​ (רשימה לא סגורה).

                                 ב.         תכנית אשר הופעלה פעמיים לכל הפחות בין השנים 2014-2019, כללה לכל הפחות 10 משתתפים בין הגילאים  18-40, בכל אחת מן הפעמים.

                                  ג.          היקף שעות התכנית על כל מרכיביה, עלה על 100 שעות בכל אחת מן הפעמים.

4.3. מחזור הכנסות של המציע בין השנים 2018-2016 עמד על לפחות 2 מיליון ש"ח בכל שנה.

5.      המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 28.10.19 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: eldady@png.gov.il  בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

6.      המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 20.11.19 בשעה 13:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 23/2019 להפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום, ברשויות מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל". במכרז תבוצע בחינה דו שלבית לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה נפרדת, אשר תוכנס לתוך המעטפה הכללית. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

7.      אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

8.      בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.​​