מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 07/2019   קבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז קבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.06.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 04.07.2019 07/2019#
02.06.2019

​​​​​

1.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז לקבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון. מוזמנות בזאת הצעות למתן לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.

מהות ההתקשרות:

הזוכה ידרש לספק למשרד שרותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון ויישום שיחוח (צ'אט) השירות יינתן ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית כמפורט במסמכי המכרז.

2.        תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים (2 שנים) נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.

3.       *תנאי סף:

המציע סיפק בעצמו שיעורים באנגלית מדוברת בשיעורים יחידניים עבור 1,200 תלמידים לפחות (תושבי ישראל) במהלך התקופה שבין 1.1.2016 עד 31.12.2018. לחילופין, המציע סיפק בעצמו שיעורים יחידניים באנגלית מדוברת בהיקף כולל שלא קטן מ 45,000 שעות לתושבי ישראל במהלך התקופה שבין 1.1.2016 עד 31.12.2018. יובהר כי המציע רשאי להציג לצורך הוכחת הניסיון, נתונים לשתי החלופות הנ"ל.

השירותים אותם סיפק המציע, בהקשר זה, כללו את שני המרכיבים הבאים:

  1. הפעלת מערך שירות ארצי לצורך מתן השיעורים. מערך השירות מוקם בשטחי מדינת ישראל.
  2. מערכת ממוחשבת בשפה העברית לניהול מקצועי של הפעילות ואשר כללה את תיקי התלמידים והישגיהם וחוללה התראות בהתאם.
  3. מנהל פרויקט: המציע ימנה מנהל פרויקט מטעמו אשר עומד בתנאי הסף כמפורט להלן: בעל תואר אקדמי או הנדסאי. ניסיון מינימאלי של ניהול של מערך ארצי רב-מוקדי לפעילות הוראה, הדרכה או חניכה בין השנים 2016-2018.

                     *תנאי הסף המלאים מופיעים במכרז.

4.        המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 13.6.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: projects@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

5.        המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 4.7.2019 עד השעה 14:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 07/19 קבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

6.        אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

7.        בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.