מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים בערים בנגב ובגליל 2018

מכרז סגור

נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים בערים בנגב ובגליל 2018

אייקון תאריך תאריך פרסום: 01.11.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 21.11.2018 #
01.11.2018
נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים בערים בנגב ובגליל 2018

3.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ("להלן המשרד") מבקש לקבל מערים המצויות בתחומי השיפוט של הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל, בקשות סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים ("להלן "הנוהל").

4.       נוהל הסיוע המלא וכרטיס הפרויקט מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il 

5.       הגדרות הנוהל, אמות המידה לתקצוב ותנאי הסף לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הנוהל.

6.       שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת lees@png.gov.il עד ליום 11.11.2018 בשעה 12:00, תחת הכותרת 'נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים בערים 2018 – הבהרות'. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il לאחר המועד האחרון לשאלות הבהרה.

7.      הבקשות לתקצוב, כרטיס הפרויקט והמסמכים הדרושים, יוגשו בשפה העברית, ב-2 עותקים, עד ליום 21.11.2018 בשעה 14:00, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך 8, קומה 13, תל אביב. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במעטפה סגורה עליה יירשם "נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבורים בערים 2018" ושם העירייה המגישה.

8.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל תקצוב והטפסים הנלווים לו גוברות.

9.       המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.