מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

עדכון מכרז ומועד הגשה – מכרז פומבי 2/2020 לקבלת הצעות לרכישת ערכות פעילות עבור אוכלוסייה השוהה בבידוד ברשויות המקומיות בפריפריה, בנגב ובגליל

מכרז סגור

מכרז פומבי לקבלת הצעות לרכישת ערכות פעילות עבור אוכלוסייה השוהה בבידוד

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.04.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 07.05.2020 02/2020#
02.04.2020
 1. עדכון נכון ליום 5.8.2020: בימים אלה החל הליך בחינת ההצעות שהוגשו למכרז על ידי ועדת המכרזים המשרדית.​

   

  לתשומת לב המבקשים להגיש הצעות למכרז כי המועד האחרון להגשה נותר על כנו (07.05.2020 בשעה 12:00), אך, יחד עם זאת הצעות שיוגשו, לא ייבדקו עד להודעה חדשה, מאחר וההליך המכרזי מושהה, בהתאם להחלטת ממשלת ישראל בדבר פתיחת המשק והטבה משמעותית במספר החולים בנגיף הקורונה בישראל.

  וועדת המכרזים תקיים הערכת מצב מחודשת שבהתאם לה תתקבל החלטה בדבר המשך ההליך. כל החלטה שתתקבל תפורסם פומבית על ידי המשרד.

  ​​​
  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז שמטרתו רכישת ערכות פעילות עבור אוכלוסייה הנדרשת לשהות בבידוד, על מנת למנוע הדבקה המונית. הערכות יכללו אביזרים ומרכיבים שיאפשרו מגוון רחב של פעילויות ומשחקים לאוכלוסייה השוהה בבידוד, על מנת לספק הנאה, חוויה חיובית, הפגת מתח ומשחק.
  2. מהות ההתקשרות: התקשרות בין המשרד לבין זוכה/ים לצורך רכישת ערכות פעילות שנועדו לספק מענה לשעות הפנאי הרבות בתקופת משבר הקורונה עבור 3 קבוצות אוכלוסייה: 1. אוכלוסייה השוהה בבידוד מרוכז עקב הידבקות בנגיף הקורונה. 2. ילדי הגיל הרך (0-12) 3. אוכלוסיית הגיל השלישי (60+). הערכות שיירכשו יינתנו לצורך קיום פעילות חינוכית, יצירתית, פרטנית וקהילתית, הפגת מתחים, אתגרים חדשים, ליצירה, למידה, העצמה והתפתחות אישית. הערכות יותאמו לקבוצות גילאים שונות כמפורט במכרז.
  3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות תהיה לשנה מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות.  על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום ע"י מורשי החתימה של המשרד או במועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המשרד. השירותים יינתנו רק ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו.
  .4 עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע:
  על המציע להיות בעל ותק של שנה עד למועד האחרון של הגשת הצעות במכרז זה באספקת ערכות שי/מתנות מכל סוג שהוא.המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כמותי של 100 ערכות/מתנות (שי לחגים, שי לימי הולדת, ערכות אבלות, ערכות לגני ילדים או בתי ספר, מתנות לעובדים), אשר סופקו למזמין במשך תקופה שלא עלתה על 6 חודשים, בשווי של 200 ₪ לכל ערכה (לכל הפחות). למציע מלאי קיים או יש ביכולתו להעמיד לטובת מכרז זה מלאי, שלא יפחת מ-100 ערכות במתווה המבוקש במכרז זה בטווח זמן של 3 ימי עבודה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות.
  5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 28.4.2020 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת  drors@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
  6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת הדואר האלקטרוני הינו עד יום 07.05.2020 בשעה 12:00 ההצעות יוגשו, אך ורק, לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה: kolotkorim@png.gov.il בשורת הנושא ייכתב: "מכרז פומבי מס' 2/2020 לקבלת הצעות לרכישת ערכות פעילות עבור אוכלוסייה השוהה בבידוד ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל".  הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.
  7. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il 
  8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.