מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 3/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

מכרז סגור

מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי

אייקון תאריך תאריך פרסום: 12.05.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 07.06.2020 03/2020#
12.05.2020
 1. 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") המשרד מעוניין לקבל שירותי ייעוץ בתחומי הפיתוח הכלכלי.
  2. מהות ההתקשרות: התקשרות בין המשרד לבין זוכה/ים לצורך קבלת שירותי ייעוץ לפיתוח פרויקטים ותוכניות חדשות בתחומי הפיתוח הכלכלי, לבחינת תוכניות עסקיות, לבדיקת דרישות תשלום, עיבוד ובחינת נתונים, כדאיות והיתכנות כלכלית, בדיקות וחישובים כלכליים ושירותים נוספים בתחומים אלה, כמפורט במסמכי המכרז.
  3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין המשרד לבין זוכה/ים תהיה לשנה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות. המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את ההסכם לתקופה שלא תעלה על ארבע (4) שנים בסך הכל.
  על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום ע"י מורשי החתימה של המשרד או במועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המשרד. השירותים יינתנו רק ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו.
  4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע: 
  א. ותק - על המציע להיות בעל ותק של שלוש שנים לפחות, בין השנים 2015-2020, בייעוץ כלכלי ו/או תקציבי ו/או פיננסי לשלושה גופים ציבוריים לפחות. הבדיקה תיעשה על ידי בחינת תקופת מתן השירות לכל אחד מהגוף הציבוריים במצטבר.
  ב. ניסיון קודם – המציע ביצע לפחות 3 עבודות קודמות בייעוץ כלכלי ו/או תקציבי ו/או פיננסי לגופים ציבוריים שונים בין השנים 2015-2020, שההיקף הכספי של כל אחת מהן עמד על 300,000 ₪ כולל מע"מ לכל הפחות ובהיקף עבודה שלא פחת מ-1,000 שעות ייעוץ עבור כל אחד מהגופים הציבוריים.
  ג. הרכב צוות הייעוץ ואיכותו –המציע נדרש להציג צוות ייעוץ המונה שלושה אנשי צוות: ראש צוות אחד ושני חברי צוות.
  ד. היקף מחזור כספי – המציע בעל מחזור כספי של 1,000,000 ₪ לפחות, כולל מע"מ בכל אחת משלוש השנים 2017-2019.
  5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 26.05.2020 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: drors@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
  6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 07.06.2020 בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים (מקור וצילום) במעטפה סגורה ואטומה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי 3/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי עבור המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל". ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון לה​גשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.
  7. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il  
  8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

  ועדת המכרזים

  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל