מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מרכז/ת בכיר/ה (מנהל/ת לוגיסטיקה ונכסים)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 21.09.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.09.2022 #
21.09.2022

מרכז/ת בכיר/ה (מנהל/ת לוגיסטיקה ונכסים)

מכרז מספר : 102179 פנימי

מס' המשרה : 81124027

תואר המשרה : מרכז/ת בכיר/ה (מנהל/ת לוגיסטיקה ונכסים) 1 - משרות.

היחידה : רכש, נכסים ולוגיסטיקה

המקום : ירושלים

המשרד : פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה : דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות : 100 אחוז

 

תיאור התפקיד :

מהות העיסוק:

ניהול והפעלת שירותים בתחומי הלוגיסטיקה והנכסים, בכפוף להוראות התכ"ם, להנחיות האגף בחשב הכללי ולהוראות הממונה.

ניהול פרויקטים והובלת תהליכים להתייעלות ולשיפור השירות בתחומי הלוגיסטיקה ו/או הנכסים.

ביצוע אחת או יותר מהמטלות המפורטות להלן:

1 .ניהול ההפעלה של שירותי לוגיסטיקה ו/או נכסים בהתאם לצרכי הארגון במגוון תחומים.

2 .ניהול ואכיפת חוזים והתקשרויות עם ספקים חיצוניים בתחומי הלוגיסטיקה הנחית ותפעול עבודת הספקים וביצוע מעקב ובקרה אחר עמידה בתנאי ההתקשרות.

3 .ניהול ובקרה אחר ההוצאות וניצול התקציב בהתקשרויות בתחום הנכסים ו/או הלוגיסטיקה.

4 .ניהול פרויקטים לוגיסטיים ופרויקטי בינוי ושיפוץ נכסים על כלל השלבים בתהליך.

5 .אחריות על מתן שירות מקיף וליווי מקצועי ליחידות הארגון בתחומי הלוגיסטיקה ו/או הנכסים, בהתאם לבקשות המתקבלות ולצרכי היחידות.

6 .ניהול מערך התחבורה והפעלת צי הרכב של המשרד/ יחידת הסמך ובכלל זה אספקת רכבים, תיקונם ושמירה על הוראות הבטיחות.

7 .אחריות על הנגשת מידע, נהלים ושירותים בתחומי הלוגיסטיקה ו/או הנכסים ליחידות הארגון.

8 .גיבוש והוצאה לפועל של תכנית עבודה שנתית ואסטרטגיה בתחומי הלוגיסטיקה ו/או הנכסים.

9 .ייזום והוצאה לפועל של מהלכים להתייעלות ולשיפור השירות הפנים-ארגוני בתחומי הלוגיסטיקה והנכסים.

10 .אחריות על ניהול הידע בתחומי הלוגיסטיקה ו/או הנכסים במאגרי המידע הרלוונטיים, שילוב והטמעה של מערכות מידע קיימות וחדשות בתחומים אלו.

11 .תיתכן אפשרות של ניהול צוות עובדים, הגדרת תכניות העבודה וסדרי העדיפויות, הנחיה מקצועית של העובדים וניהול מעקב ובקרה אחר עבודתם.

12 .ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

 

 

דרישות המשרה:

דרישות סף:

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון) (*)

קורסים: (**)

הסמכת APLP או קורס מקצועי אחר בתחום הלוגיסטיקה ו/או הנכסים בהיקף של 100 שעות לפחות

ניסיון(***):

-------

ניסיון מקצועי בשניים לפחות מבין הבאים:

1 .ניהול והפעלת שירותי לוגיסטיקה ו/או נכסים

2 .ניהול ואכיפת חוזים והתקשרויות עם ספקים בתחומי הלוגיסטיקה ו/או הנכסים

3 .תכנון וניהול פרויקטים

4 .הובלת מהלכי שיפור והתייעלות בתחומי הלוגיסטיקה ו\או הנכסים

5 .משא ומתן מול ספקים

לבעלי תואר ראשון - 3 שנות ניסיון

לבעלי תואר שני - 2 שנת ניסיון

כישורים ונתונים רצויים נוספים:

----------------------------------------

השכלה אקדמית (תואר ראשון) באחד מן התחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, לוגיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, משפטים, מנהל עסקים.

הכרת החוקים, התקנות ותהליכי העבודה בתחומי הלוגיסטיקה והנכסים במגזר הממשלתי.

הכרות עם מערכות המידע בתחומי הלוגיסטיקה והנכסים בממשלה.

כושר ניסוח בכתב ובעל פה.

יכולת ניהול תקציב.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי.

הערות

---------------------------------------

(*) במשרה זו קיימת תקופת מעבר : במכרז פנימי מועמדים בעלי השכלה תיכונית

יוכלו להתמודד למשרה וידרשו ל-5 שנות ניסיון לדרגה התחילית. החל מתאריך

2026.1.1 יושוו תנאי הסף של משרה זו בין המכרז הפנימי לפומבי באופן שיוכלו

להתמודד עליה רק בעלי השכלה אקדמית.

(**) ניתן להשלים את הקורסים במהלך השנה הראשונה לתפקיד.

(***) ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי, ובלבד שהניסיון הוא בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד.

* בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,

 רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים הרשומים בפנקס

 ההנדסאים/טכנאים, למשרות בדרוג אקדמאים, במדעי החברה והרוח

 בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית.

 הנדסאים וטכנאים מוסמכים ידרשו להציג ניסיון לפי הפירוט להלן:

 להנדסאים מוסמכים- 4 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

 לטכנאים מוסמכים- 5 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

* בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

 עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים

 רשאי לשמר את דירוגו המקצועי.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

עובד המגיש מועמדות למכרז פנימי יצרף לבקשה שתי הערכות תקופתיות של

השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : כד' באלול, תשפ"ב (2022/09/20(

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' בתשרי, תשפ"ג (2022/09/30(

ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום : כב' בתשרי, תשפ"ג 2022/10/17

המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז, הודעה על

המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.

במכרזים פנימיים עד דרגה 20) כולל) בדירוג המנהלי ומקבילותיה, אם הוגשה

מועמדות אחת, רשאית הנהלת המשרד למנות את המועמד/ת למשרה ללא

צורך בכינוס וועדת בוחנים, וזאת בכפוף לאמור בפסקה 426.11)א) לתקשי"ר.