מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מרכז/ת בכיר/ה (פרוייקטים חברתיים)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 21.09.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.09.2022 #
21.09.2022

מרכז/ת בכיר/ה (פרוייקטים חברתיים) – המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

מכרז מספר : 102177 בינמשרדי-קיבוצי-עתודה

מס' המשרה : 81045415,80075167.

תואר המשרה : מרכז.ת בכיר.ה (פרויקטים חברתיים) 2 - משרות.

היחידה : אגף בכיר (פיתוח חברתי)

המקום : ירושלים

המשרד : פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה : דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות : 100 אחוז

 

תיאור התפקיד :

קידום פרויקטים ותכניות בתחומים הבאים: חינוך בלתי פורמאלי, תרבות, ספורט, התיישבות, קליטת עלייה, צעירים, רווחה, קהילה, בריאות ועוד.

מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקטים בתחום האחריות אל מול תכנית העבודה שנקבעה.

ריכוז מאגר מידע הכולל את נתוני הפרויקטים השונים, לצורך סיוע במעקב ובקרה.

סיוע בכתיבת ופרסום קולות קוראים להגשת בקשות תמיכה בתחומים החברתיים, וסיוע בבדיקת בקשות התמיכה.

ארגון ימי עיון וכנסים מקצועיים העוסקים בתחומים החברתיים, על מנת לקדם את הפרויקטים /תכניות בתחומים אלה.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

 

דרישות המשרה:

דרישות סף:

השכלה :

השכלה אקדמית (תואר ראשון)*

ניסיון:

לבעלי תואר ראשון - 3 שנות ניסיון בריכוז פרויקטים

לבעלי תואר שני – 2 שנות ניסיון בריכוז פרויקטים

כישורים ונתונים נוספים רצויים:

היכרות עם המגזר הציבורי

היכרות וניסיון עם מערכות מידע

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה

כושר תאום וארגון

 

הערה:

* בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים הרשומים בפנקס ההנדסאים/טכנאים, למשרות בדרוג

 אקדמאים, במדעי החברה והרוח בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית.

 הנדסאים וטכנאים מוסמכים ידרשו להציג ניסיון לפי הפירוט להלן:

 להנדסאים מוסמכים- 4 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

 לטכנאים מוסמכים- 5 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

 בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי. עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי לשמר את דירוגו המקצועי.

הערות:

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך. מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי חוק המינויים.

עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

 

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.) על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה  ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר  כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.