מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

רע"ן (קניינות), רכש, נכסים ולוגיסטיקה- משרות 08/2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 17.08.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 23.08.2022 #
17.08.2022

מכרז מספר : 101060 בינמשרדי

מס' המשרה : 81062237

תואר המשרה : רע"ן (קניינות) 1 - משרות.

היחידה : רכש, נכסים ולוגיסטיקה

המקום : ירושלים

המשרד : פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה : דרגה 36 - 39 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות : 100 אחוז

 

תיאור התפקיד :

מהות העיסוק:

ביצוע עבודת קניינות על כלל היבטיה לטובת תמיכה בפעילות הרכש, בהתאם לחוק חובת המכרזים, להוראות התכ"ם, להנחיות אגף החשב הכללי, ובכפוף להוראות הממונה.

מטלות:

1 .ביצוע תהליך הקניינות על כלל היבטיו: ריכוז דרישות רכש, איתור מקורות, יצירת הזמנות רכש ובקרה על מימושן – בהתאם להנחיות ולהחלטות ועדות המכרזים.

2 .עריכת התקשרויות והזמנות עבודה לטובת מימוש הליכי הרכש, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים.

3 .ניהול מעקב ובקרה על ביצוע תהליכי הרכש בהתאם להזמנות ולהתקשרויות החוזיות, כולל שלבי התשלום וההתחשבנות.

4 .עדכון מאגרי המידע ותיעוד תהליכי העבודה: עדכון נתוני הזמנות הרכש, תיעוד היסטוריית הפעילות, עדכון מאגרי ספקים, הפקת דו"חות שוטפים ותקופתיים וכדומה.

5 .שילוב והטמעה של מערכות מידע קיימות וחדשות בתחום הרכש.

6 .ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

 

דרישות המשרה:

דרישות סף:

**********

השכלה:

------

השכלה אקדמית (תואר ראשון)

קורסים:

------

קורס מקצועי בתחום הקניינות בהיקף של 20 שעות לפחות,

 המועבר ע"י הגורם המוסמך לכך בחשב הכללי במשרד האוצר.

ניסיון(**):

-------לדרגה התחילית - לא נדרש ניסיון קודם.

לדרגות מתקדמות - ייחשב ניסיון בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד,

או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

כישורים ונתונים רצויים נוספים:

---------------

השכלה אקדמית (תואר ראשון) באחד מן התחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול,

כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים, לוגיסטיקה או תואר אקדמי עם התמחות בתחום

הרכש.

הכרת החוקים, התקנות ותהליכי העבודה בתחום הרכש במגזר הממשלתי.

הכרות עם מערכות המידע בתחומי הקניינות והרכש בממשלה.

יכולת ניהול תקציב.

כושר ניסוח בכתב ובעל פה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי.

הערות

---------------------------------------

(*) ניתן להשלים את הקורסים במהלך השנה הראשונה לתפקיד.

(**)ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי, ובלבד שהניסיון

הוא בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד.

---------------------------------------

*א. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,

ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים

והטכנאים,למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים

להגיש מועמדותם גם הנדסאים טכנאים מוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים וטכנאים לשנות ניסיון בתחומים המפורטים בעיסוק,

כאמור בפסקה 131.11 בתקשי"ר.

הנדסאים וטכנאים ידרשו להציג ניסיון לפי הפירוט להלן:

להנדסאים מוסמכים -1 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

לטכנאים מוסמכים - 2 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים

רשאי לשמר את דרוגו המקצועי.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

במשרה מועסק עובד

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי חוק המינויים.

עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף

במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : יט' באב, תשפ"ב (16.8.2022)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כו' באב, תשפ"ב (23.8.2022)

קורות חיים ומסמכים נוספים יש להעביר לכתובת מייל ולציין עבור משרת מנהל תחום בכיר (פרויקטים)   modaot-png@png.gov.il