מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

עוזר ראשי ליועץ המשפטי 1 - משרות 01/2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 20.01.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 03.02.2022 #

תאריך אחרון להגשת מועמדות:  03/02/2022

מכרז מספר: 94783
פומבי
משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות
מס' המשרה: 81061972
תואר המשרה: עוזר ראשי ליועץ המשפטי 1 - משרות.
היחידה: לשכת הייעוץ המשפטי
המקום: תל אביב - יפו
המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
הדרגה: דרגה ב - א 2 דירוג 21 משפטנים.
חלקיות: 100 אחוז
טווח שכר: ייקבע בהמשך
תאור התפקיד: 
מטלות ותחומי אחריות:
עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי
פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי.
מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המשרד.
בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות
כנדרש.
סיוע בהכנת כתבי תביעה והגנה בתיאום עם הממונה ועם הפרקליטות.
ייצוג המשרד או את יחידת הסמך בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים וליווי
הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו (על פי הסמכה).
סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש
ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה.
סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות
הממונים והדרכת עובדי המשרד לפי הצורך.
מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות שהמשרד או יחידת הסמך צד להן והצעה
לממונים נקיטת אמצעים ופעולות במקרה צורך.
ביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ/ת המשפטי/ת של המשרד או של
יחידת הסמך ובתיאום עם הממונה הישיר/ה.
דרישות המשרה:
דרישות סף מחייבות:
******************
השכלה:
----------------------------------------
השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים
רישיונות:
----------------------------------------
רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו
מוגבלת בהתאם לסעיף 52 ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961- . מועמד שחברותו
מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם
ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.
ניסיון:
----------------------------------------
לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות)
דרישות רצויות:
***************
ניסיון במתן יעוץ משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה o
ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד o
כושר עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה o
כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד o
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית o
הערה:
************
אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי
נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו
המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם
: הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006
* אשכול מנהל ציבורי:
מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה
* אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:
מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי
אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים
הערות:
המשרד עתיד לעבור לירושלים במהלך רבעון ראשון של שנת 2022
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
( המכרז פורסם ביום : יח' בשבט, תשפ"ב ( 20/01/2022
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ב' באדר-א, תשפ"ב ( 03/02/2022
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 03/02/2022