מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

עוזר/ת ראשי/ת יעוץ משפטי) 1 – משרות)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 08.12.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.12.2021 #

מכרז מספר:93541

פומבי

מס' המשרה 81061529

תואר המשרה: עוזר/ת ראשי/ת יעוץ משפטי) 1 – משרות).

היחידה: לשכת הייעוץ המשפטי

המקום: תל אביב - יפו

המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה: דרגה ב - א 2 דירוג 21 משפטנים.

חלקיות: 100 אחוז

טווח שכר: ייקבע בהמשך

 

תאור התפקיד :

מטלות ותחומי אחריות:

עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי

פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי.

מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המשרד.

בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות

כנדרש.

סיוע בהכנת כתבי תביעה והגנה בתיאום עם הממונה ועם הפרקליטות.

ייצוג המשרד או את יחידת הסמך בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים וליווי

הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו (על פי הסמכה).

סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש

ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה.

סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות

הממונים והדרכת עובדי המשרד לפי הצורך.

מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות שהמשרד או יחידת הסמך צד להן והצעה

לממונים נקיטת אמצעים ופעולות במקרה צורך.

ביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ/ת המשפטי/ת של המשרד או של

יחידת הסמך ובתיאום עם הממונה הישיר/ה.

דרישות המשרה:

דרישות סף מחייבות:

******************

השכלה:

----------------------------------------

השכלה אקדמית תואר ראשון) במשפטים)

רישיונות:

----------------------------------------

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו

מוגבלת בהתאם לסעיף 52 ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961- . מועמד שחברותו

מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם

ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

ניסיון:

----------------------------------------

לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות(

דרישות רצויות:

***************

ניסיון במתן יעוץ משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה

ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד

כושר עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית

הערה:

************

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי

נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו

המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם

הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006

* אשכול מנהל ציבורי:

מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה

* אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:

מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי

אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים

הערות:

איוש המשרה דרך קבע עם התפנותה דרך קבע

המשרד עתיד לעבור לירושלים ברבעון ראשון של שנת 20222

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

במשרה מועסק עובד

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

מכרז זה סווג כמכרז על בסיס הצהרה. במכרז זה, אישור המועמדות והמעבר לשלב

המיון התעסוקתי הראשון נעשה בהסתמך על הצהרתך בעת הגשת המועמדות

כי הנך עומד/ת בתנאי הסף שנקבע למשרה. עד למועד זימונך לשלב המיון

התעסוקתי הראשון עליך להמציא ולצרף למערכת המקוונת את כלל האסמכתאות

בדבר עמידתך בתנאי הסף, ובכלל זה אישורי השכלה, אישורי העסקה רשמיים,

רישיונות וכדומה כפי שמפורט בדרישות המכרז ובהוראות התקש"יר הרלוונטיות

בעניין זה. ככל שנבחנת באבחון תעסוקתי זהה במהלך השנה האחרונה, תישלח

אליך הודעה כי אינך זכאי/ת להיבחן בשנית. במקרה זה יהיה עליך להמציא את

האסמכתאות בדבר עמידתך בתנאי הסף, לכל היותר עד 7 ימי עבודה מיום הוצאת

ההודעה כאמור. שים לב! בהמשך ההליכים תיערך בדיקה פרטנית של עמידה

בתנאי הסף ע"י המשרד, ומועמדותך תיפסל אם ימצא שאינך עומד בתנאי הסף,

כך שאישור המועמדות הינו בכפוף לקבוע בפסקה זו.

יובהר כי לא תינתן אפשרות לצרף מסמכים נוספים הנדרשים לצורך אימות ואישור

המועמדות למכרז זה מעבר לאמור לעיל, וזו תיבדק אך ורק על סמך המסמכים

שצורפו עד למועד זימונך לשלב המיון התעסוקתי הראשון/המועד בו ניתנה לך

האפשרות להשלמת מסמכים כמפורט לעיל.

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום) : ד' בטבת, תשפ"ב ( 08/12/2021

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא) : יא' בטבת, תשפ"ב ( 15/12/2021

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.