מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מרכז/ת דוברות, תקשורת, הסברה ופנ"צ) 1 – משרות)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 08.12.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.12.2021 #

מכרז מספר:93544

פומבי

מס' המשרה: 80075164

תואר המשרה: מרכז/ת דוברות, תקשורת, הסברה ופנ"צ) 1 – משרות).

 

היחידה: דוברות תקשורת והסברה

המקום: תל אביב - יפו

המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה: דרגה 38-40 דירוג 27 עתונאים או

דרגה 38-40 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות: 100  אחוז

טווח שכר: ייקבע בהמשך

 

תאור התפקיד :

הכנה וריכוז של חומר הסברה בנושאים מקצועיים שבתחום פעילות המשרד, כרקע

לתגובות לכלי התקשורת והופעות בפני הציבור בהתאם להנחיות הממונה.

טיפול בפניות אזרחים וגופים חיצוניים באמצעות המדיה הדיגיטלית והמסורתית

(אתר המשרד, טלפון ודואר אלקטרוני , פייסבוק ועוד בנוגע להסברת החלטות

המשרד ופעולותיו, מעקב וניהול הפניות והפקת דוחות בהתאם להנחיות הממונה).

מעקב אחר כתבות מאמרים, סקירות ופרסומים אודות פעולות המשרד והכנת ניירות

עבודה ותגובות רשמיות לאחר התייעצות עם הממונה.

קיום קשר קבוע עם גורמי המדיה, ראיונות ושיחות רקע עם העיתונות האלקטרונית

והכתובה, המקומית והארצית בתיאום עם הממונה.

כתיבה וניסוח של הודעות לכלי התקשורת והכנת מענה לפניות בתיאום עם מנהלי

היחידות המקצועיות ובאישור הממונה.

סיוע בהכנת חומרי רקע לצורך פרסום הודעות בעיתונות.

הפקת דו"חות מעקב חודשיים לגבי הנושאים שטופלו ביחידת הדוברות.

סיוע בהפקת אירועים לעיתונאים, ובתיאום ראיונות בתקשורת עם אנשי מקצוע

במשרד.

עדכון רשימות תפוצה של עיתונות.

הפקת והפצת לקט קטעי עיתונות מידי יום.

עבודה מול לפ"מ, לע"מ וכדומה. לרבות ניהול טבלאות מעקב אחר תקציב

והתקשרויות.

ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם לצרכי העבודה ולהנחית הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

----------------------

השכלה:

--------------

השכלה אקדמית (תואר ראשון)*

ניסיון:

-----------

לבעלי תואר שני 1 שנת ניסיון בתחום הדוברות ו/או ההסברה ו/או יחסי ציבור

ו/או כתיבה ועריכה של חומר הסברתי.

לבעלי תואר ראשון 2 שנות ניסיון בתחום הדוברות ו/או ההסברה ו/או יחסי ציבור

ו/או כתיבה ועריכה של חומר הסברתי.

כישורים נוספים

-----------------

ניסיון בעבודה עם מאגרי מידע לרבות אתרי אינטרנט.

כושר לקיים קשר נאות גם גורמי חוץ ופנים.

כושר הבעה בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה

הערה:

********

, **בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012-

ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים

והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים

להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 3 שנות ניסיון וטכנאים ל- 4 שנות ניסיון

בתחומים המפורטים לעיל.

בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים.

רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

הערות:

המשרד עתיד לעבור לירושלים ברבעון ראשון של שנת  2022

ייתכנו בחינות מקצועיות נוספות מעבר למרכז הערכה

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

(המכרז פורסם ביום : ד' בטבת, תשפ"ב ( 08/12/2021

) היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יא' בטבת, תשפ"ב ( 15/12/2021

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. https://ejobs.gov.il/gius#