מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

סטודנט אגף בכיר (פריפריה חברתית)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 03.11.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.11.2020 83381 #
03.11.2020

מכרז מספר: 83381 פומבי

מס' המשרה: 81025757

תואר המשרה: סטודנט פריפריה 1 - משרות.

היחידה: אגף בכיר (פריפריה חברתית)

המקום: ירושלים

המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה: דרגה שנא - שנג דירוג 71 סטודנטים לפי שע'.

חלקיות: 100 אחוז

טווח שכר: ייקבע בהמשך

 

 

תאור התפקיד:

סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.

התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב

הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבאחריות.

סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז

מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים.

סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.

סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

**********************************

סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי המועצה להשכלה

גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה,

לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף,

או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית.

סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד

להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.

כישורים ונתונים נוספים:

----------------------------------------

ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.

ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.

ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.

הערות:

******************************

  1. משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים.

תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה

(לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).

  1. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 120 שעות בחודש, זאת לפי

צרכי המשרד ותקציבו.

הערות:

היקף העסקה 96 שעות חודשיות.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.

 

המכרז פורסם ביום : טז' בחשון, תשפ"א ( 03/11/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כג' בחשון, תשפ"א ( 10/11/2020)

 

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי).

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש, תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

 

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז,

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

מכרז מספר: 83381 פומבי

מס' המשרה: 81025757

תואר המשרה: סטודנט פריפריה 1 - משרות.

היחידה: אגף בכיר (פריפריה חברתית)

המקום: ירושלים

המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה: דרגה שנא - שנג דירוג 71 סטודנטים לפי שע'.

חלקיות: 100 אחוז

טווח שכר: ייקבע בהמשך

 

 

תאור התפקיד:

סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.

התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב

הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבאחריות.

סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז

מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים.

סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.

סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

**********************************

סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי המועצה להשכלה

גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה,

לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף,

או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית.

סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד

להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.

כישורים ונתונים נוספים:

----------------------------------------

ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.

ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.

ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.

הערות:

******************************

  1. משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים.

תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה

(לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).

  1. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 120 שעות בחודש, זאת לפי

צרכי המשרד ותקציבו.

הערות:

היקף העסקה 96 שעות חודשיות.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.

 

המכרז פורסם ביום : טז' בחשון, תשפ"א ( 03/11/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כג' בחשון, תשפ"א ( 10/11/2020)

 

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי).

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש, תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

 

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז,

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.