מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

סטודנט/ית לאגף חשבות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 03.11.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.11.2020 83377#
03.11.2020

מכרז מספר: 83377 פומבי

מס' המשרה: 81104316

תואר המשרה: סטודנט/ית חשבות 1 - משרות.

היחידה: חשבות

המקום: תל אביב - יפו

המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה: דרגה שנא - שנג דירוג 71 סטודנטים לפי שע'.

חלקיות: 100 אחוז

טווח שכר: ייקבע בהמשך

 

תאור התפקיד : 

סיוע בעבודה מנהלית ומקצועית לרבות ביצוע פעולות בתחומי התקשרויות, רכש

ופיקוח תקציבי בהתאם לחוק נכסי מדינה, חוק התקציב, התכ"מ, הנחיות החשב

הכללי והוראות הממונה.

ביצוע בירורים על דרישות תשלום מול יחידות המשרד/ ספקים/ קבלנים/ נותני

השירותים.

סיוע בתחומי העיסוק של היחידה תוך שילוב הידע האקדמי לשם קידום הנושאים

שבתחום האחריות של היחידה.

סיוע בביצוע משימות מעקב ובקרה וריכוז מסמכים ודו"חות בהתאם להוראות

ולנהלים.

סיוע בהפקת דו"חות וכלים ניהוליים, תחזוקת מאגרי נתונים באופן שיטתי בהתאם

להנחיית הממונים.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

*******

השכלה

******

סטודנט לתואר ראשון או שני בכלכלה/ חשבונאות/ מנהל עסקים במוסדות להשכלה

גבוהה המוכרים על- ידי המועצה להשכלה גבוהה, לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר

ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף, או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר

על- ידי המועצה להשכלה גבוהה.

דרישות נוספות ורצויות:

*********************

ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.

ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע,

היכרות עם סביבת עבודה ממוחשבת.

כושר ארגון, יעילות ועמידה בלחץ עבודה

תודעת שירות ויכולת עבודה בצוות

יתרת לימודים של לפחות שנתיים.

 

הערות:

היקף העסקה 96 חודשיות

המשרד עתיד לעבור לירושלים

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.

 

המכרז פורסם ביום : טז' בחשון, תשפ"א (03/11/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: כג' בחשון, תשפ"א (10/11/2020)

 

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי).

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון, ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל, על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף, יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס "שאלון המועמד" המקוון, כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

 

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז,

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.