מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

סטודנט משפטים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 20.10.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 27.10.2020 82912#
20.10.2020
מכרז מספר:82912 פומבי

מס' המשרה: 81046856

תואר המשרה: סטודנט משפטים 1 - משרות.

היחידה: לשכת הייעוץ המשפטי

המקום: תל אביב - יפו

המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה: דרגה שנא - שנג דירוג 71 סטודנטים לפי שע'.

חלקיות: 100 אחוז

טווח שכר: ייקבע בהמשך

תיאור התפקיד :

סיוע שוטף ליועץ המשפטי, עריכת סקירות משפטיות וחוות דעת בתחומים שונים לשם

קידום הנושאים שבתחום אחריות הלשכה המשפטית.
סיוע בליווי פרויקטים ותהליכים במשרד.

סיוע לגורמים המקצועיים בלשכה המשפטית בעיבוד חומרים ועריכתם לצורך המשך טיפול.

סיוע בהפקת דו"חות וכלים ניהוליים ותחזוקת מאגרי נתונים בהתאם להנחיית הממונים.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיית הממונים.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

השכלה :

סטודנט/ית לתואר ראשון במשפטים הלומד במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה

גבוהה. תינתן עדיפות לסטודנט/ית שנה ב' ומעלה במשפטים.

כישורים ונתונים רצויים:
ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה

ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע

ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות

היכרות עם סביבת עבודה ממוחשבת

כושר ארגון, יעילות ועמידה בלחץ עבודה

תודעת שירות ויכולת עבודה בצוות

הערות:

במשרה מועסק עובד, המשרה תתפנה ביום 1.1.2021

המשרד עתיד לעבור לירושלים

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : ב' בחשון, תשפ"א (20/10/2020)
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' בחשון, תשפ"א ( 27/10/2020)

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי).

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.