מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מנהל/ת אגף בכיר

אייקון תאריך תאריך פרסום: 30.09.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 14.10.2020 82497#
30.09.2020
מכרז מספר: 82497 פומבי
מס' המשרה: 80075131
תואר המשרה: מנהל/ת אגף בכיר (פריפריה חברתית) 1 - משרות.
היחידה: אגף בכיר (פריפריה חברתית)
המקום: ירושלים
המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
ריבוד משרה: בכירים ב 2
הדרגה: 44 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 42
חלקיות: 100 אחוז
טווח שכר: ייקבע בהמשך
 
תאור התפקיד:
פועל/ת לחיזוק החוסן החברתי, הגדלת הצמיחה הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות
באזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת ממשלה מספר 631 מיום 1.11.15 לרבות
הובלת פעולות להגדרת הישובים והאזורים כאזורי/יישובי פריפריה חברתית.
גיבוש, ייזום וקידום מדיניות כלכלית חברתית בתחומי התעסוקה, הפיתוח
העירוני, החינוך הבלתי פורמלי, איכות חיים ותרבות פנאי, חברה וקהילה במטרה
להתאימם למדיניות הממשלה וועדת השרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
מופקד/ת על הגדרת מטרות האגף ויעדי הביצוע, גיבוש תוכנית עבודה שנתית ורב
שנתית ותרגומה לצרכים תקציביים בהיקף של כ- 250 מלש"ח, לרבות קביעת סדרי
עדיפויות והגדרת מדדי תקופה וביצוע.
מופקד/ת על פיתוח, יישום והטמעה של פרויקטים ותהליכים ליישום החלטות הממשלה
בפריפריה החברתית כמנועי צמיחה מותאמים לסוג האזור ותכונותיו במטרה לקדם את
התעסוקה לאוכלוסייה המקומית באמצעות יצירת מקומות עבודה והגדלת ההשתתפות
בכוח העבודה וצמצום האבטלה; פעולות לצמצום תופעות חברתיות שליליות לצד
קידום פעילות פנאי מותאמות אוכלוסייה ועוד.
פועל/ת לעידוד מנגנונים לשיתופי פעולה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, השלטון
המקומי והמגזר השלישי ובכלל זה קביעת סטנדרטים, הנחיות לתכנון ובצוע ונהלי
עבודה. קביעת יעדים מדידים ומעקב אחר יעילותם ועמידה בהם.
מנהל/ת אגף בכיר (פריפריה חברתית) על עובדיו ומשימותיו.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות הסף:
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)
ניסיון:
לבעלי תואר ראשון - 6 שנות ניסיון
ולבעלי תואר שני – 5 שנות ניסיון
ניסיון מקצועי:
•בגיבוש תוכניות עבודה מערכתיות ורב שנתיות בתחומי הפיתוח הכלכלי / פיתוח
בתעסוקה או בהובלה ויישום פרויקטים בתחומי הפיתוח הכלכלי / פיתוח בתעסוקה.
בנוסף, נדרש 3 שנות ניסיון ניהולי :
•בניהול היררכי של צוות עובדים (בין 2-7 עובדים)
•ניהול תקציב שנתי בהיקף של לפחות 15 מלש"ח
**הניסיון הניהולי יכול להיות חופף או מצטבר לניסיון המקצועי
הערות וכישורים רצויים:
כושר ביטוי ויכולות תקשורתיות ברמה גבוהה.
כושר מנהיגות והנעה
יכולת ניתוח, קבלת החלטות ועבודה בתנאי לחץ
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה
יכולת הנעה והובלה של פרויקטים מורכבים.
הערות:
1.**בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012-
ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים
והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים
להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 7 שנות ניסיון וטכנאים ל- 8 שנות ניסיון
בתחומים המפורטים לעיל.
בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.
2. בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3993 מיום 18.12.2011 ו 481- מיום 30.6.2013
בנושא שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, ובהתאם להחלטה מס'
2464 מיום 8.3.2015 בנושא "השלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר
המוביל של שירות המדינה" (להלן - החלטת הממשלה), משרת מנהל/ת אגף בכיר
פריפריה חברתית נמנית על רשימת המשרות בסגל הבכיר המוביל שעליהן יחולו
מנגנוני הניהול ותנאי ההעסקה, כאמור בהחלטת הממשלה ובהנחיית נציב שירות
המדינה מיום 28.6.2015 בדבר הפעלת מנגנוני רוטציה וקדנציות לסגל הבכיר לפי
החלטת הממשלה 2464 , כפי שתתעדכן מעת לעת (להלן – הנחיית הנציב). רצ"ב לינק
להנחיה.
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/guide_line_16/he/GuideLine16.pdf
בהתאם להחלטת הממשלה וכמפורט בהנחיית הנציב, המינוי למשרה הוא לתקופת
כהונה של שש שנים (להלן – תקופת כהונה תקנית) שניתן יהיה להאריכה לתקופה של
שנתיים נוספות. מתום השנה הרביעית בתפקיד ניתן יהיה להתמודד לתפקיד אחר
בסגל הבכיר המוביל, במסגרת נוהל רוטציות כפי שיפורסם על ידי נציבות שירות
המדינה.
מי שהשלים שמונה שנות כהונה במשרה ולא התמנה לתפקיד אחר כאמור לעיל, יחולו
עליו מנגנוני הטיפול בחריגים וסיום ההעסקה בתום כהונה, כמפורט בהנחיית
הנציב.
עובד שהעסקתו בשירות המדינה תסתיים בשל השלמת תקופת הכהונה כאמור בהחלטת
הממשלה, ומתקיימים בו התנאים שקבעה הממשלה לעניין זה, יחולו עליו תנאי סיום
ההעסקה בהתאם להחלטת הממשלה, כמפורט בנספח להחלטת הממשלה.
הערות:
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
במשרה מועסק עובד- עובד שייבחר יישובץ דרך קבע אם וכאשר תתפנה המשרה
באופן סופי
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
 המכרז פורסם ביום : יא' בתשרי, תשפ"א ( 29/09/2020)
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: כו' בתשרי, תשפ"א ( 14/10/2020)
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי).
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.