מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

שכונות בפריפריה החברתית

שכונה בפריפריה שכונה בפריפריה
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל פועל לחיזוק רשויות ושכונות אשר מוגדרות כ״פריפריה חברתית״ והוכרו על ידי ממשלת ישראל במסגרת "שיקום שכונות" על פי החלטת ממשלה בשנת 1977. זאת, מתוך מטרה לחזק את החוסן החברתי בפריפריה החברתית, להגדיל את הצמיחה הכלכלית, להביא לצמצום פערים ולשפר את איכות החיים ביישובים אלו. החלטת ממשלה מס' 631 שהתקבלה ביום 1.11.2015 והחלטת ממשלה 1453 שהתקבלה ביום 15.5.2016, הגדירו כי ישובים ורשויות יוכרו כ״פריפריה״ אם הם משתייכים ליישוב עם מאפיינים של מעמד סוציו-אקונומי נמוך, אף אם מיקומו אינו בפריפריה הגאוגרפית וישובים שמוכרים מכוח החלטות הממשלה הוכרזו כאזורי עדיפות לאומית.

 

הפריפריה החברתית בישראל מונה 16 ערים, 19 מועצות מקומיות בנוסף 75 ישובים הממוקמים ב- 19 מועצות אזוריות. וכן, ישנן שכונות ורחובות מסוימים, הנקראים ״אזורים סטטיסטיים״ ומוכרים כפריפריה חברתית, ב- 21 רשויות מקומיות. סך הכל מתגוררים באזורים אלה כ-31% מכלל האוכלוסייה בישראל. הגדרת רשויות, ישובים ושכונות כפריפריה החברתית בישראל נקבעת אך ורק לפי דירוג המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר מבוסס על ארבע קטגוריות של משתנים: דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקה ורמת חיים.

 

חיזוק הפריפריה החברתית נעשה על ידי המשרד מתוקף החלטת ממשלה 631 מנובמבר 2015, החלטת ממשלה 1453 ממאי 2016 והחלטת ממשלה 4811 מינואר 2020 של על פי סעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה עודכנו לפיה, רשויות המסווגות בדירוג 1-4. כיום רשויות מקומיות המדורגות באשכולות 1-4 ואינן משתייכות לפריפריה הגאוגרפית נגב או גליל, נכללות בהגדרת פריפריה חברתית. הגדרה זו חלה גם על ישובים ועל שכונות ורחובות בדירוג 1-4 הנמצאים ברשויות מקומיות אשר דירוגן גבוה מ-4 על פי נתוני הלמ״ס.

 

לצפייה ברשימת רשויות ישובים ושכונות בפריפריה החברתית - לחצו כאן